• Sơ đồ tổ chức

   PHÒNG TỔ CHỨC THUYỀN VIÊN
    
   • Thực hiện công tác quản lý nguồn nhân lực, bao gồm nhân lực văn phòng và thuyền viên.
   • Tiếp thị, đàm phán ký kết hợp đồng cung ứng thuyền viên; Xây dựng, đào tạo đội ngũ thuyền viên đáp ứng yêu cầu của các chủ tàu.
   • Tổ chức đánh giá định kỳ năng lực thuyền viên nhằm tăng sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ cung ứng thuyền viên của công ty.


   PHÒNG KĨ THUẬT
    
   • Lập toàn bộ yêu cầu kĩ thuật cho các dịch vụ bảo dưỡng/sửa chữa tàu, trang thiết bị, công cụ sản xuất.
   • Kiểm tra kĩ thuật định kì, theo dõi, xử lý và báo cáo.
   • Phối hợp với Phòng An toàn Chất lượng, Phòng Hàng hải thực hiện công tác điều tra, phân tích nguyên nhân, biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố và các khiếm khuyết của tàu.
   • Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất phương án sửa chữa, dự toán vật tư, thiết bị sử dụng và lập kế hoạch sửa chữa các tàu, trang thiết bị, công cụ sản xuất.
   • Tư vấn kỹ thuật cho thuyền viên làm việc trên các tàu và các Phòng chức năng liên quan.
   • Tham gia công tác phỏng vấn tuyển dụng, huấn luyện và đánh giá thuyền viên.
   • Tổ chức và giám sát việc tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn trên các tàu.


   PHÒNG THƯƠNG MẠI VẬT TƯ
    
   • Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám Đốc Công ty và hỗ trợ các bộ phần về lĩnh vực thương mại (tiếp thị, đầu thầu và ký kết các hợp đồng kinh tế).
   • Là đầu mối tiến hành hoạt động mua sắm và cung cấp vật tư, thiết bị cho hoạt động sản xuất của công ty và khác hàng.
   • Lập và theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
   • Quảng bá thương hiệu, phát triển các dịch vụ mới, tổ chức các sự kiện nhằm đưa thương hiệu của Công ty đến khách hàng.


   PHÒNG AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
    
   • Công tác quản lý, giám sát HSEQ của công ty.
   • Xây dựng hệ thống quản lý HSEQ phù hợp với các quy định của Nhà nước Việt Nam trên cơ sở các tiêu chuẩn quản lý HSEQ tiên tiến và được công nhận rộng rãi trên thế giới.
   • Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của Hệ thống quản lý trong mọi hoạt động của Công ty, đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến nhằm đảm bảo sự phù hợp của HTQL.
   • Theo dõi, cập nhật Q88, HVPQ, VIQ  cho các tàu, hỗ trợ DPA tổ chức lập kế hoạch, triển khai thực hiện công tác tiền Vetting, Vetting, đánh giá nội bộ an toàn, an ninh, môi trường, lao động hàng hải và chất lượng tại Công ty và trên các tàu.
   • Duy trì các chuẩn mực an toàn hàng hải trên các tàu.
   • Điều hành các hoạt động hành hải, xếp, dỡ, bảo quản hàng hóa để giảm thiểu hao hụt hàng hóa vận chuyển.
   • Tham gia vào công tác phỏng vấn tuyển dụng, huấn luyện, đánh giá thuyền viên.
   • Theo dõi cập nhật, triển khai áp dụng các thông báo kỹ thuật, thông báo an toàn, các văn bản pháp luật hàng hải quốc tế và quốc gia cho toàn công ty và đội tàu.
   • Tham gia công tác đánh giá nội bộ, tiền vetting, vetting.
   • Phụ trách công tác pháp chế về an toàn hàng hải: Nghiên cứu xây dựng và tham mưu các vấn đề liên quan tới pháp chế an toàn hàng hải; cập nhật các công ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực hàng hải mà Việt Nam đã gia nhập.


   PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
    
   • Thu xếp tài chính cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
   • Tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư.
   • Quản lí việc sử dụng và bảo toàn vốn của Công ty.
   • Tổng hợp, theo dõi và báo cáo chi phí hoạch định thực tế của các tàu cho Chủ tàu.